Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van ProQESH B.V., gevestigd aan de Ridder Hoenstraat 198, te 6433 EH Hoensbroek.
Het KvK-nummer is 89743628.

ProQESH B.V. verwerkt persoonsgegevens en houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaraan verwante wet- en regelgeving. ProQESH B.V. respecteert de privacy van de betrokkenen en bij de verwerking van persoonsgegevens staat zorgvuldigheid hoog in het vaandel.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een individu, terwijl die gegevens kunnen worden herleid naar een individu. ProQESH B.V. kan verschillende soorten Persoonsgegevens van u verwerken voor verschillende doeleinden doordat u gebruik maakt van de producten en/of diensten van ProQESH B.V. en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Nieuwsbrieven

ProQESH B.V. verwerkt, indien u hier toestemming voor heeft gegeven, uw e-mailadres om u nieuwsbrieven te kunnen sturen met daarin onder andere relevante ontwikkelingen en om u te informeren over onze dienstverlening. U kunt de door u gegeven toestemming altijd gemakkelijk en snel intrekken door op de hiervoor bestemde link in de nieuwsbrief te klikken.

Social Media

ProQESH B.V. maakt gebruik van verschillende social media, zoals LinkedIn en Twitter. Wanneer u functies op onze pagina binnen deze social media gebruikt, is het mogelijk dat wij persoonsgegevens van u verwerken.

Waarom verwerken wij deze gegevens

Omdat u cliënt bent bij ProQESH B.V. beheren wij uw persoons- en/of bedrijfsgegevens. ProQESH B.V. verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen: – Het afhandelen van uw betaling, – Verzenden van onze nieuwsbrief, – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, – Om goederen en diensten bij u af te leveren, – ProQESH B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. U bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het mogelijk dat wij onze werkzaamheden niet kunnen uitvoeren.

Gegevensverstrekking aan derden

ProQESH B.V. verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (o.a. bij aanvraag van vergunningen, het uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie).

Bewaartermijn

ProQESH B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij verwijderen in principe geen bestanden, tenzij dit expliciet wordt verzocht, omdat wij te allen tijde het archief moeten kunnen raadplegen bij een nieuwe KAM opdracht. Wanneer een wettelijke bewaartermijn geldt, zal ProQESH B.V. uw gegevens ten minste gedurende die periode bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ProQESH B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt ook bezwaar bij ons maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens en u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ProQESH B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Verwerkers en ontvangers

In beginsel deelt ProQESH B.V. uw persoonsgegevens niet met derden. In een aantal situaties delen wij uw persoonsgegevens echter wel met derden. Wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ProQESH B.V. heeft gesloten, deelt ProQESH B.V. uw persoonsgegevens met derden. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer wij een aanvraag starten voor een omgevingsvergunning ((lokale) overheden).
Uw toestemming geldt alleen als daar duidelijk uit blijkt waarvoor de toestemming is gegeven. U kunt de toestemming op ieder gewenst moment intrekken.
Wanneer een wettelijke bepaling geldt die leidt tot een verplichting de persoonsgegevens te verstrekken of wanneer verstrekking van de persoonsgegevens noodzakelijk is om aan wet- en regelgeving te voldoen, zal ProQESH B.V. uw persoonsgegevens met derden delen. ProQESH B.V. maakt met haar verwerkers afspraken over het hoe en waarom van de verwerking.

Versiedatum: 1-4-2023

Share This