In de Staatscourant (2016, 34544) is een nieuwe versie gepubliceerd van de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen. Het gaat dan om de stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit zijn de kankerverwekkende stoffen ingedeeld in categorie 1A of 1B in bijlage I van de CLP-verordening (Verordening (EG) nr. 1272/2008). Deze lijst bestaat uit stoffen en processen die:
– door de EU ingedeeld zijn als zodanig en opgenomen in bijlage VI van Verordening (EG) nr. 1272/2008 en bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG,
en/of
– door de Gezondheidsraad zijn ingedeeld als kankerverwekkend.

De lijst bestaat uit drie onderdelen:
– lijst van kankerverwekkende stoffen
– SZW-lijst van mutagene stoffen
– niet-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen

Bron: Overheid.nl

Share This