Het werken met gevaarlijke stoffen kan, als dat niet veilig gebeurt, tot grote schade aan de gezondheid leiden. Bij circa één op de drie bedrijven wordt met gevaarlijke stoffen gewerkt. Werknemers zijn zich vaak niet bewust van de risico’s die zij hierbij lopen of onderschatten ze. De – vaak ernstige – lichamelijke gevolgen van het onveilig werken met gevaarlijke stoffen treden namelijk niet altijd direct op. Soms duurt het jaren voor zij zich manifesteren. Vaak is het dan te laat.

Maatregelen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen: Van een groot aantal stoffen is het nog niet of onvoldoende duidelijk welk gevaar of risico ze voor de (werkende) mens vormen. Reden om extra voorzichtig te zijn. Om werknemers voldoende tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen te beschermen, moeten bedrijven de risico’s inventariseren, het effect op de gezondheid bepalen en aan de hand daarvan doeltreffende maatregelen nemen.

Naleving wetgeving te laag: Uit gegevens van de Inspectie SZW blijkt dat ongeveer 50% van de bedrijven de zaken rondom de aanvullende registratie van gevaarlijke stoffen niet goed geregeld heeft. In de Arbowet, het Arbobesluit en de Europese verordening REACH (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen) is er regelgeving vastgesteld omtrent het op een veilige, gezonde en beheerste manier werken met gevaarlijke stoffen.

Hoe zorg je voor een goede en volledige registratie?: Een goede registratie kan je in 4 onderdelen opsplitsen, te weten:

1- Inventariseren en registreren

2- Beoordelen

3- Maatregelen treffen

4- Borgen

Bron: inspectie SZW

Share This