Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

Jaarplan 2023 van de Nederlandse Arbeidsinspectie

Het Jaarplan beschrijft hoe de Nederlandse Arbeidsinspectie in 2023 resultaten en effecten wil bereiken. Het is het eerste uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2023-2026, waarin de koers voor de komende vier jaar is beschreven. Je vindt het jaarplan 2023 via...

Indien uw bedrijf grote hoeveelheden gevaarlijke (chemische) stoffen opslaat dan kunnen er naast een omgevingsvergunning, een activiteitenbesluit en/of opslag volgens PGS ook aanvullende regels gelden om werknemers, milieu en omwonenden te beschermen.

U moet zich houden aan de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE) of het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (Brzo). U moet vastleggen hoe u omgaat met veiligheidsrisico’s. Hoe u dat doet, hangt af van de hoeveelheid en soort gevaarlijke stoffen in uw bedrijf.

Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE)

De ARIE gaat vooral over de veiligheid op uw bedrijfsterrein. In een ARIE-document beschrijft u hoe u met de gevolgen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen omgaat. Een ARIE-rapportage heeft dezelfde onderdelen als de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Met de ARIE Rekentool kunt u bepalen of u een ARIE nodig hebt.

Brzo

De Brzo gaat over de risico’s voor het milieu en mensen buiten uw bedrijf. Er zijn 2 categorieën: Preventie Beleid Zware Ongevallen (PBZO) en Veiligheidsrapport (VR). Voor meer informatie:  Kijk dan deze brochure (pdf) .

Bron: min. SZW

Share This