Halverwege november is een wijziging in het Activiteitenbesluit gepubliceerd, en dat kan grote gevolgen hebben voor veel chemiebedrijven. Het is namelijk voor het eerst dat alle chemiebedrijven aan dit besluit moeten voldoen. De VNCI hoopt dat de overheid praktisch omgaat met de uitvoering van deze erg gedetailleerde set algemene milieuregels voor bedrijven.

Sinds 1996 vallen industriele installaties (zoals chemiebedrijven) onder de Europese IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control). Deze richtlijn is bedoeld om de uitstoot (bijvoorbeeld van broeikasgas) naar water, lucht en bodem van onder meer chemiebedrijven te reguleren. Het vernieuwende is dat bedrijven die tot voorheen onder de IPPC-richtlijn vielen, nu onder het Activeitenbesluit vallen. Dit betekent dat deze IPPC-bedrijven – naast de regels voor emissies – ook rekening moeten houden met de andere regels van het zeer omvangrijke Activiteitenbesluit, wat veel extra werk met zich meebrengt.

Hoewel de VNCI begrijpt dat de Nederlandse overheid wetgeving zo veel mogelijk in algemene regels wil uitvoeren, vreest zij dat het Activiteitenbesluit de lasten voor chemiebedrijven niet vermindert. In de huidige situatie is er sprake van een integrale benadering: alle milieuaspecten van chemiebedrijven worden bekeken, en op basis daarvan wordt maatwerk geleverd. Zij hoopt daarom dat de overheid praktisch omgaat met het nieuwe beleid en oog heeft voor het voor de chemie noodzakelijke maatwerk.

De wijzigingen van het Activiteitenbesluit en -regeling zijn op 16 november 2012 gepubliceerd. Deze treden naar verwachting op 1 januari 2013 in werking.

Bron:VNCI

Share This