In 2015 gaat er veel wijzigen op het gebied van chemie en veiligheid, onder andere op het gebied van de GHS, de PGS15, de BRZO en de PGS31.

ProQESH en SafetyNet Nederland presenteren gezamenlijk op 2 locaties in het land (Roermond en Hengelo) in een sneltreinvaart in 1 middag de belangrijkste wijzigingen. Op deze manier kunt u zich zonder lange tijdsinvestering op de hoogte laten stellen van alle veranderingen.

Zo zal de EU-GHS (CLP), de indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en mengsels voor het gebruik, definitief haar intrede doen. Eerder ging de regeling al in voor zuivere stoffen, per 1 juni 2015 gaat dat ook voor mengsels gelden. De oranje etiketten zullen dan definitief vervangen gaan worden door de rood-witte etiketten.

De PGS15, de richtlijn waarin de regels zijn opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd, zal mede vanwege de komst van de EU-GHS in 2015 geactualiseerd worden.

De PGS31, een nieuwe richtlijn met regels voor de opslag van chemicaliën in tanks.

Het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 is de Nederlandse implementatie van de Europese Seveso II-richtlijn. Het BRZO integreert wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampbestrijding in één juridisch kader. Doelstelling is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Met ingang van 1 juni 2015 zal, in verband met het van kracht worden van de CLP verordening (EG nr. 1272/2008), een nieuwe Seveso III richtlijn van kracht zijn. Het BRZO zal daarop binnenkort ook geactualiseerd worden.

De trainingen zullen op de volgende dagen en locaties plaatsvinden:

Locatie Hengelo: 1 april 2015 

Locatie Roermond: 20 mei 2015

Via het invulformulier kunt u zich inschrijven. Wilt u meer informatie? Wij horen het graag van u.

“Diverse wijzigingen zullen veel voorbereiding vragen. Jezelf tijdig laten informeren is essentieel. Mis dit niet! “

Share This