Het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA heeft een excellijst gepubliceerd van geharmoniseerde indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen. Het gaat om de stoffen in tabel 3.1 van bijlage VI van de CLP-verordening. De lijst is bijgewerkt tot en met de zevende aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang.

GHS07

Bron: ECHA

Share This