Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

Jaarplan 2023 van de Nederlandse Arbeidsinspectie

Het Jaarplan beschrijft hoe de Nederlandse Arbeidsinspectie in 2023 resultaten en effecten wil bereiken. Het is het eerste uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2023-2026, waarin de koers voor de komende vier jaar is beschreven. Je vindt het jaarplan 2023 via...

Het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) heeft het Richtsnoer voor de toepassing van de CLP-criteria geactualiseerd. Deze herziene versie is aangepast aan de tweede en de vierde Aanpassing aan de Technische Vooruitgang (ATP) van de CLP-verordening. De wijzigingen hebben betrekking op Deel 2 (fysieke gevaren) en Deel 3 (gezondheidsgevaren). Daarnaast bevat dit richtsnoer een corrigendum op Deel 1 en Deel 4 en de bijlagen bij Deel 4.radient

Bron: ECHA

Share This