ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

De Europese Raad heeft een nieuwe richtlijn (2014/27/EU) goedgekeurd. Deze richtlijn wijzigt vijf bestaande EU-richtlijnen over de gezondheid en veiligheid van werknemers en stemt ze af op de CLP-verordening. De richtlijn is bedoeld om de gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen tegen risico’s als gevolg van blootstelling aan chemische stoffen op de werkplek.

De vijf richtlijnen zijn:

– Richtlijn 92/58/EEG – veiligheid en / of gezondheid op het werk
– Richtlijn 98/24/EG – chemische agentia op het werk
– Richtlijn 2004/37/EG – carcinogene of mutagene agentia op het werk
– Richtlijn 92/85/EEG – de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, die onlangs zijn bevallen of borstvoeding geven 
– Richtlijn 94/33/EG – Bescherming van jongeren op het werk
Deze vijf EU-richtlijnen gaan over gezondheid en veiligheid op het werk, in het bijzonder over veiligheidskwesties over chemicaliën op de werkplek. De nieuwe richtlijn stelt voor om deze vijf EU- richtlijnen te wijzigen als gevolg van de CLP Verordening ( EG ) nr. 1272/2008. Omdat de oude Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG met ingang van 1 juni 2015 worden ingetrokken. Vanaf die datum is de CLP- verordening de definitieve wetgeving voor de indeling, etikettering en verpakken van stoffen en mengsels. De overgangsperiode van de oude EU-richtlijnen wordt dan beëindigd. De verwachting is dat deze nieuwe richtlijn op 1 juni 2015 in werking zal treden. Tegen die tijd zal de Arbowetgeving in Nederland zijn afgestemd op de richtlijn.
Bron: Rijksoverheid 
Share This