De Europese Raad heeft een nieuwe richtlijn (2014/27/EU) goedgekeurd. Deze richtlijn wijzigt vijf bestaande EU-richtlijnen over de gezondheid en veiligheid van werknemers en stemt ze af op de CLP-verordening. De richtlijn is bedoeld om de gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen tegen risico’s als gevolg van blootstelling aan chemische stoffen op de werkplek.

De vijf richtlijnen zijn:

– Richtlijn 92/58/EEG – veiligheid en / of gezondheid op het werk
– Richtlijn 98/24/EG – chemische agentia op het werk
– Richtlijn 2004/37/EG – carcinogene of mutagene agentia op het werk
– Richtlijn 92/85/EEG – de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, die onlangs zijn bevallen of borstvoeding geven 
– Richtlijn 94/33/EG – Bescherming van jongeren op het werk
Deze vijf EU-richtlijnen gaan over gezondheid en veiligheid op het werk, in het bijzonder over veiligheidskwesties over chemicaliën op de werkplek. De nieuwe richtlijn stelt voor om deze vijf EU- richtlijnen te wijzigen als gevolg van de CLP Verordening ( EG ) nr. 1272/2008. Omdat de oude Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG met ingang van 1 juni 2015 worden ingetrokken. Vanaf die datum is de CLP- verordening de definitieve wetgeving voor de indeling, etikettering en verpakken van stoffen en mengsels. De overgangsperiode van de oude EU-richtlijnen wordt dan beëindigd. De verwachting is dat deze nieuwe richtlijn op 1 juni 2015 in werking zal treden. Tegen die tijd zal de Arbowetgeving in Nederland zijn afgestemd op de richtlijn.
Bron: Rijksoverheid 
Share This