ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt een lijst bij van kankerverwekkende (C), mutagene (M) en reprotoxische (R) (hierna de SZW-lijst) waarvoor aanvullende voorschriften van het Arbeidsomstandighedenbesluit (artikelen 4.11-4.24) gelden. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt en tweemaal per jaar in de Staatscourant gepubliceerd. Op deze lijst staan ook CMR-stoffen die vallen onder de EU geharmoniseerde classificatie en die zijn opgenomen in bijlage VI van de EU-GHS/CLP Verordening (Verordening (EG) Nr. 1272/2008). Daarnaast bevat de lijst ook stoffen die door de Commissie Werkgroep van Deskundigen van de Gezondheidsraad (GR) worden ingedeeld.

Bovendien bevat de SZW-lijst ook stoffen die niet onder EU-GHS vallen of die niet in de handel zijn. Deze stoffen komen wél voor op de werkplek (bijvoorbeeld asbest, kwarts).

Het ministerie van SZW heeft besloten om de classificatieverschillen die er zijn tussen de SZW-lijst en bijlage VI op te heffen. Zij heeft de GR en het RIVM opdracht gegeven om te komen tot een uniforme werkwijze waardoor het classificatieverschil voor een aantal stoffen op de SZW-lijst en bijlage VI wordt opgeheven. De Gezondheidsraad (GR) en RIVM zullen hun werkwijze afstemmen om voor een aantal stoffen te komen tot de opheffing van de classificatieverschillen tussen de SZW-lijst, en bijlage VI van EU-GHS (EU geharmoniseerde classificatie).

Dit project komt voort uit het sectorenbeleid van SZW. Het past binnen de geest en uitgangspunten van de beleidsnota Arbo 2020 waarin de overheid kiest voor ambitieuze normering van stoffen op Europees niveau.

Bron: stoffen-info.nl

Share This