Op 19 maart 2015 hebben de gezamenlijke BRZO+ partners het jaarplan 2015 vastgesteld. Het samenwerkingsprogramma BRZO+ regelt de uniforme en integrale aanpak van VTH-taken op het gebied van de interne en externe veiligheid. Met als doel het voorkomen van zware ongevallen bij Brzo-bedrijven en bedrijven met een IPPC categorie 4 installatie.

Met het programma voor 2015 geven zij invulling aan de landelijke samenwerking bij de VTH-taken bij Brzo-bedrijven.

In het Jaarplan BRZO+ staat de scope, de ambitie en de werkwijze van BRZO+ beschreven. Ook zijn de werkzaamheden en afspraken van BRZO+ die op basis van de wettelijke taken worden gedaan vastgelegd. In het jaarplan staan lopende en nieuwe werkzaamheden. De nieuwe werkzaamheden gericht op het versterking van de samenwerking en werkzaamheden die volgen uit de implementatie van Seveso III in Brzo 2015. In het jaarplan staat verder de bijdrage van het Functioneel Parket aan de Brzo+ samenwerking.

Bron: BRZO+ Nieuwsbrief April 2015

Share This