Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

Jaarplan 2023 van de Nederlandse Arbeidsinspectie

Het Jaarplan beschrijft hoe de Nederlandse Arbeidsinspectie in 2023 resultaten en effecten wil bereiken. Het is het eerste uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2023-2026, waarin de koers voor de komende vier jaar is beschreven. Je vindt het jaarplan 2023 via...

Minister Van Gennip (SZW) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in het beleid gericht op het terugdringen van stoffen gerelateerde beroepsziekten.

Preventie is bij de aanpak van blootstelling aan gevaarlijke stoffen het sleutelwoord. Gezondheidsschade door gevaarlijke stoffen voorkomen is immers het belangrijkst. Daarnaast is aandacht voor slachtoffers die al gezondheidsschade hebben opgelopen essentieel: zij verdienen erkenning en ondersteuning.

Bron: Rijksoverheid

Share This