In de Staatscourant is onlangs een nieuwe versie gepubliceerd van de lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bepaald in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Op deze lijst staan kankerverwekkende processen, kankerverwekkende stoffen, mutagene stoffen, en voor de voortplanting giftige stoffen (CMR stoffen).

Deze lijst bestaat uit stoffen en processen die:

  • door de Commissie Werkgroep van Deskundigen van de Gezondheidsraad zijn geclassificeerd als kankerverwekkend, en/of
  • door de EU ingedeeld zijn als zodanig en opgenomen in bijlage VI van Verordening EC 1272/2008 en bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG.

 

 

Share This