Het Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen is op 15 oktober 2015 gepubliceerd in Staatsblad 2015 356. Daarnaast is de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen gepubliceerd op 16 oktober in Staatscourant 2015 30873.

Dit Besluit en deze Regeling regelt onder meer de vaststelling van sancties voor de rechtstreeks geldende verplichtingen uit de Europese F-gassenverordening en de Verordening ozonlaagafbrekende stoffen en de uitgangspunten voor certificering van personen en ondernemingen.

Bron: Infomil

Share This