In de Staatscourant (nr 16410, 1 juli 2013) is een nieuwe versie gepubliceerd van de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en de NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen, als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Deze lijst bestaat uit stoffen en processen die:

– door de EU ingedeeld zijn als zodanig en opgenomen in bijlage VI van Verordening EC 1272/2008 en bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG, en/of
– door de Commissie Werkgroep van Deskundigen van de Gezondheidsraad zijn geclassificeerd als kankerverwekkend (stoffen behandeld tot en met december 2012). 

De lijst wordt twee keer per jaar geactualiseerd.

Bron: staatcourant

Share This