ProQESH Academy

De ProQESH academy is een online leeromgeving. Via deze weg kunt u waar en wanneer u maar wilt een toolbox of cursus volgen. Binnen de ProQESH Academy bieden wij u een breed scala aan mogelijkheden. U kunt bij ons terecht voor diverse vaste KAM toolbox...

Week van de RI&E

Van 12 tot en met 16 juni vragen we, samen met arbodeskundigen, adviseurs, opleiders en brancheorganisaties, in heel Nederland aandacht voor de RI&E. Een week waarin we jou als ondernemer activeren om je...

Informatieplicht Energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u hierover ook eens in de 4 jaar rapporteren...

Vanaf 14 april is de wet VTH (Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving; Stb. 2016/139) in werking waarin het vernieuwde milieu toezicht is vastgelegd. Deze wet legt de basis voor de 29 nieuw gevormde omgevingsdiensten. Deze werken al enige tijd volgens de principes van een betere vergunningverlening, toezicht en handhaving. Zo zijn veel medewerkers van provincies en gemeenten bijeengebracht in de omgevingsdiensten. De wet VTH is het resultaat van een traject waarin door de Rijksoverheid, het IPO en de VNG meerdere jaren nauw is samengewerkt om de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van milieuregels beter te organiseren.

De wet regelt dat een basistakenpakket op milieugebied voortaan door de omgevingsdiensten wordt uitgevoerd. Gemeenten en provincies blijven wel bevoegd gezag voor deze taken, maar door de bundeling van de uitvoering van de taken en deskundigheid bij de omgevingsdiensten die een hele regio bestrijken, wordt de kwaliteit verbeterd. De wet legt tevens vast dat provincies en gemeenten voorschriften over de gewenste kwaliteit van de vergunningverlening en handhaving van hun milieutaken moeten opnemen in verordeningen. Ook zijn er bepalingen opgenomen over informatie-uitwisseling en samenwerking tussen onder andere provincies, gemeenten, waterschappen, Openbaar Ministerie en de politie bij de uitvoering en de handhaving van milieuregels.

Op termijn wordt de Wet VTH (met de hele Wabo) overgeheveld naar de Omgevingswet.

Bron: Rijksoverheid

Share This