Nieuwe ZZS stoffen

Deze zomer heeft RIVM de ZZS-lijst op hun website weer aangevuld. Daarbij zijn 19 stoffen voor het eerst ingedeeld als CMR (carcinogeen, mutageen en/of reproductietoxisch) categorie 1A of 1B. Deze stoffen krijgen daardoor in Nederland de status van Zeer Zorgwekkende...

Vernieuwde Arbowet per 1/7/17

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet veranderd. De vernieuwde wet heeft gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker, maar ook voor het medezeggenschapsorgaan in de vorm van een ondernemingsraad (OR) of...

Nieuwe PGS 15 in Activiteitenregeling en Mor

De Activiteitenregeling gaat verwijzen naar de geactualiseerde PGS 15, voor de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakkingen. Ook verwerkt de wijzigingsregeling een aantal nieuwe of herziene NEN-normen in de algemene regels. Verder worden de volgende nieuwe of...

Inspectie gaat focussen op de kwaliteit van de VIB’s

De veiligheid van werknemers zal dit jaar via het Europese REF-5 project centraal staan binnen 28 EU staten en de EEA leden. Focus van het project REF-5 is de controle op de kwaliteit van de VIB's (Veiligheidsinformatiebladen). Een ander doel van het project is het...

Share This