Op 8 juli 2015 is de Brzo 2015 van kracht geworden. Het Brzo 2015 komt in de plaats van het Brzo1999. Dit Besluit risico’s zware ongevallen is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn.

Voor verschillende bedrijven zal het een wijziging met zich mee brengen: van hoog naar lage drempel en vice versa en ook zullen er bedrijven zijn die eerder niet onder het besluit vielen en nu wel en bedrijven zijn die nu buiten deze regelgeving gaan vallen.

Neem tijdig acties! Vanwege de wijzigingen in de indeling van gevaarlijke stoffen (CLP verordening (EG) Nr. 1272/2008) zullen de bedrijven voor 1 juni 2016 moeten nagaan of deze wijziging gevolgen heeft voor de indeling. Een wijziging in de indeling moeten zij zelf melden bij het bevoegd gezag. Ook bedrijven die eerder nog niet onder het besluit vielen zijn zelf verantwoordelijk om zich voor 1 juni 2016 te melden als nieuw Brzo-bedrijf bij het bevoegd gezag.

Wilt u meer hierover weten ? Neem dan contact met ons op.

Bron: BRZO+ http://brzoplus.nl/actueel-0/nieuwsberichten/nieuwsberichten/brzo-2015/

 

Share This