Akkoord over Seveso III richtlijn

Het Europees Parlement en de Raad zijn het eens geworden over de nieuwe tekst van de herziene Seveso richtlijn. Seveso III (2012/18/EU) zal op 1 juni 2015 van kracht worden. Dat betekent dat het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (Brzo ’99)...

Seveso III

De nieuwe Seveso III richtlijn (2012/18/EU) inzake heheersing risico’s met gevaarlijke stoffen is gepubliceerd. Bron: EUR-Lex