Schema’s implementatie GHS in transportwetgeving

De UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) heeft schema’s gepubliceerd voor de implementatie van GHS in de UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. De schema’s geven de relatie weer tussen de verschillende herziene versies van...

Bijlage VI van de CLP gewijzigd

De Europese Commissie heeft EU-verordening 2015/1221 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Daarmee wordt bijlage VI van de CLP-verordening (1272/2008) gewijzigd, met het oog op de zevende aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang...

Aanpassing Europese afvalstoffenlijst (Eural)

Sinds 1 juni 2015 is de Eural regelgeving gewijzigd. In de Europese afvalstoffenlijst benoemt de Europese Commissie afvalstoffen. En met de lijst (die bestaat uit codes en omschrijvingen) kan bepaald worden welke afvalstof gevaarlijk is of niet. Alle afvalstoffen...

Publicatie Besluit risico’s zware ongevallen 2015

Op 8 juli 2015 is de Brzo 2015 van kracht geworden. Het Brzo 2015 komt in de plaats van het Brzo1999. Dit Besluit risico’s zware ongevallen is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. Voor verschillende bedrijven zal het een wijziging met zich mee brengen: van...

Veranderingen van de CLP-verordening

Bent u zich bewust van wijzigingen op de CLP? Sinds de in werking treding van de CLP-verordening in 2009 hebben de bijlagen reeds verschillende wijzigingen ondergaan (aanpassing aan technische en wetenschappelijke vooruitgang (ATP)). Voor CLP betreft het aanpassingen...