Jaarplan BRZO+ 2015

Op 19 maart 2015 hebben de gezamenlijke BRZO+ partners het jaarplan 2015 vastgesteld. Het samenwerkingsprogramma BRZO+ regelt de uniforme en integrale aanpak van VTH-taken op het gebied van de interne en externe veiligheid. Met als doel het voorkomen van zware...

Beleidsregel veiligheidsadviseur

De Staatscourant heeft 1 oktober 2014 de “beleidsregel houdende vaststelling van regels voor de naleving en toezicht op de veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen (beleidsregel veiligheidsadviseur)” gepubliceerd. Bron: Staatcourant

De ProQESH @ctueel | April 2014 is uit!

Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen: – Jaarprogramma 2014 Handhaving REACH en CLP – Omgevingsdiensten verlenen en handhaven milieuvergunningen – Inspectie SZW op gevaarlijke stoffen en arbeidsveiligheid – Herzieningen ISO 9001 en ISO...

Jaarprogramma Handhaving REACH en CLP 2014

De Europese regelgeving REACH en CLP beoogt een veilig gebruik van chemische stoffen tijdens productie, import, handel en gebruik. Een samenwerkingsverband Handhaving REACH en CLP (SHRC) heeft een handhavingsprogramma voor 2014 opgesteld voor de drie inspecties...