De ProQESH @ctueel | Juli 2014 is uit!

De ProQESH @ctueel | Juli 2014 is uit! Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen: – CLP-deadline 2015: Het aftellen is begonnen! – Training “Chemie en Veiligheid” – Inspectie SZW bezorgt over risico’s gezond en veilig werken...
Kleine bedrijven vaak geen RI&E

Kleine bedrijven vaak geen RI&E

Het aantal kleine bedrijven met een RI&E blijft sterk achter. Uit cijfers blijkt dat met name de kleine (micro) organisaties vaker niet voldoen aan de wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Zij lopen daarmee niet alleen het risico op een boete...

Meerjarenplan 2013-2017 Inspectie L en T gepubliceerd

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op 23 mei 2012 het Meerjarenplan 2013 – 2017 gepubliceerd. Het uitgangspunt voor de ILT bij haar toezicht is ‘vertrouwen, tenzij’. De inspectie wil de komende jaren in toenemende mate convenanten afsluiten met...

Akkoord over Seveso III richtlijn

Het Europees Parlement en de Raad zijn het eens geworden over de nieuwe tekst van de herziene Seveso richtlijn. Seveso III (2012/18/EU) zal op 1 juni 2015 van kracht worden. Dat betekent dat het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (Brzo ’99)...