Jaarplan 2023 van de Nederlandse Arbeidsinspectie

Het Jaarplan beschrijft hoe de Nederlandse Arbeidsinspectie in 2023 resultaten en effecten wil bereiken. Het is het eerste uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2023-2026, waarin de koers voor de komende vier jaar is beschreven. Je vindt het jaarplan 2023 via...

De Europese Commissie heeft een voorstel ingediend om de PBM-richtlijn (89/686/EEG) – de EU-richtlijn voor de veiligheid van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) – te vervangen door een direct toepasbare verordening.

Met de nieuwe Europese verordening kan de nationale wetgeving deels geschrapt worden. De Europese Commissie wil het hiermee makkelijker maken om handel te drijven in de Europese Unie. De bedoeling is dat het bedrijfsleven slechts één wetgeving hoeft te raadplegen, die ook in de eigen taal beschikbaar is.

De algemene doelstellingen van dit initiatief zijn een betere bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruikers van PBM en vereenvoudiging van de Europese regelgeving op het gebied van PBM. Daarnaast moet deze maatregel concurrentienadeel door ongelijkheid in wet- en regelgeving tegengaan. Het voorstel wijzigt en verduidelijkt een aantal bepalingen van de bestaande richtlijn en brengt die in overeenstemming met de bepalingen van het NWK-besluit (768/2008/EG) voor het verhandelen van producten.

Deze verordening treedt in werking na publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie. Twee jaar later wordt zij van toepassing.

Meer info: Persbericht van de Europese Commissie

Bron: EUR-Lex

Share This