Een wijzigingsvoorstel van de Arbeidsomstandighedenwet is voor de zomer besproken in de Tweede Kamer en op grond daarvan zijn vragen gesteld aan de regering. De beantwoording van de vragen zal na het zomerreces in de Tweede Kamer worden besproken, alsmede een nota van wijziging. De verwachting is dat de wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet op 1 juli 2017 van kracht zullen worden.

De verwachte wijzigingen op een rij:

 • Werknemers krijgen recht op toegang tot de bedrijfsarts.
 • Werknemers krijgen recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts.
 • De bedrijfsarts moet de werkplek kunnen bezoeken.
 • De bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben.
 • De bedrijfsarts heeft (en andere arbodeskundigen hebben) recht op overleg met de ondernemingsraad en de preventiemedewerker, om zo meer betrokken te raken bij het interne arbobeleid.
 • De adviserende rol van de bedrijfsarts wordt concreter.
 • De rol van de preventiemedewerker wordt versterkt. Hij moet nauwer gaan samenwerken met interne en externe arbodienstverleners.
 • De ondernemingsraad (OR) krijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker.
 • Er komt een verplicht basiscontract met de arbodienst die de werkgever inschakelt.
 • De bedrijfsarts moet beroepsziekten opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden.
 • De Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden voor handhaving.

Bron: Ministerie van SZW

Share This