Naar aanleiding van een uitspraak van de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State op 6 mei 2015, is er een belangrijke wijziging doorgevoerd in de Arbowet. Deze is 18 december 2015 in werking getreden.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vier nieuwe matigingsgronden geïntroduceerd. Deze matigingsgronden hebben een belangrijke rol bij het bepalen van een boete bij overtredingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwetgeving. De werkgever moet hierbij aantonen dat hij inspanningen heeft verricht, gericht op het voorkomen van de overtredingen in dat specifieke geval.

Onderstaande vier matigingsfactoren kunnen ieder leiden tot een boetematiging van 25%.

  • De risico’s van de concrete werkzaamheden zijn voldoende geïnventariseerd en er is een veilige werkwijze ontwikkeld die voldoet aan de vereisten van de Arbowetgeving.
  • Er zijn noodzakelijke randvoorwaarden voor toepassing van een veilige werkwijze gecreëerd.
  • Er zijn adequate instructies gegeven.
  • Er is adequaat toezicht gehouden.

Voorheen stelde het boetebeleid werkgevers die geen enkele inspanning hadden geleverd om een veilige werkomgeving te bevorderen op gelijke voet met werkgevers die daartoe wel maatregelen hadden ontwikkeld. De wijzigingen in de Arbowet moet dit tegengaan.

Meer informatie is te vinden in artikel 1 lid 11 van het Arboboetebeleid.

Bron: Kader

Share This